یه سری از کسب و کار ها هستن که به خاطر وجودیت کاراشون همیشه از یه اندازه ای بزرکتر نمیشن...