Can ho Airport Tower view sân golf Cách sân bay Tân Son Nh?t ch? 10 phút di xe máy. (Trong quy ho?ch tuong l?i có du?ng n?i b? trong sân golf n?i li?n d? án v?i du?ng H?ng H