Mình chuyên bán dcom 3g. B?n có c?n thì liên h? mình Có r?t nhi?u d? b?n ch?n, b?n v